a2mobile

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez Premium Mobile Sp. z o.o. (dalej: Premium Mobile) Twoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są dla nas ważne ipozostają pod szczególną ochroną, ponieważ jest to sfera Twojej prywatności.

Równocześnie dane te są nam potrzebne do tego, aby prawidłowo świadczyć dla Ciebie usługi i w innych celach określonych przepisami. Przetwarzanie danych osobowych oznacza różne czynności, takie jak zbieranie danych, ich zapisywanie i przechowywanie, opracowywanie danych już zebranych, jak również ich zmienianie, w tym poprawianie i aktualizacja. Przetwarzaniem będzie także udostępnianie Ci tych danych czy wreszcie ich usuwanie. Robimy to sami lub przy pomocy starannie wybranych przez nas podwykonawców. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy. Znajdziesz też informację o swoich prawach do Twoich danych osobowych.

Informacja ta sporządzona została na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”*. Sugerujemy, abyś dokładnie ją przeczytał; nie wymaga ona od Ciebie żadnych innych działań ani kontaktu z Premium Mobile.

W rozumieniu RODO, Premium Mobile jest administratorem powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych, co oznacza, że dbamy o Twoje dane i pilnujemy, aby były bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z prawem oraz umową zawartą między nami.

I. Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

Twoje dane osobowe mamy, ponieważ podałeś nam je przy zamawianiu naszych usług, przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, uzyskaliśmy je w trakcie świadczenia Ci usług lub przekazałeś nam je w inny sposób i wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie (np. na formularzu na stronie www, wykazując zainteresowanie usługami naszymi lub naszych partnerów).

Zgodnie z RODO część z tych danych przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania Twojej osobnej zgody, ponieważ potrzebne jest to do wykonania wiążącej nas umowy lub wynika z naszego uzasadnionego interesu prawnego. W innych sytuacjach dane przetwarzamy ściśle na podstawie Twojej zgody i w jej zakresie.

W celu zawarcia umowy pozyskujemy od Ciebie wymagane zgodnie z obowiązującym formularzem następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, NIP, obywatelstwo,seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośćoraz dane opcjonalne – na podstawie Twojej zgody –tj. adres do korespondencji, adres do fakturowania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, które ułatwią nam wykonywanie usług w czasie obowiązywania umowy.

Możesz również upoważnić nas do:

 • umieszczenia Twoich danych w ogólnokrajowych spisach abonentów oraz na udostępnienie Twojego numeru innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych,
 • wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego Twojego numeru telefonu, z którego korzystasz na podstawie Umowy zawartej z Premium Mobile Twojego numeru kontaktowego oraz podanego przez Ciebie adresu e-mail, z użyciem urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, SMS, MMS,
 • wykorzystania Twojego numeru telefonu, z którego korzystasz na podstawie Umowy zawartej z Premium Mobile, Twojego numeru kontaktowego oraz podanego nam adresu e-mail, z użyciem urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, SMS, MMS, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do przesyłania informacji handlowych o promocjach i ofertach specjalnych, przez naszych partnerów z Grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat oraz Save Advisor Sp. z o.o.

W trakcie obowiązywania umowy i świadczenia Ci usług pozyskujemy również inne Twoje dane, tj. adres IP, bieżące użycie, dane bilingowe (retencyjne), lokalizację (BTS), lokalizację (wyliczone miejsce), markę (typ, model) telefonu, numer IMEI, numer karty SIM, symbol klienta w systemie billingowym, numer rachunku bankowego, PIN, PUK, saldo klienta, które uzyskujemy dzięki korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, z naszych usług i systemów bilingowych lub urządzeń.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest osobą specjalnie dedykowaną do kontaktu z Tobą w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i w realizacji Twoich praw. Inspektorem Ochrony Danych w Premium Mobile jest Joanna Ożóg. Kontakt możliwy jest poprzez e-mail: iod@premiummobile.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych".

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej wskazujemy, w jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania:

 • w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zgłoszonego przez Infolinię lub na stronie www.a2mobile.pllub poprzez zakup i rejestrację naszej karty SIM w punktach dystrybucyjnych lub partnerskich (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym: zapewnienia poprawności działania usług, wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy oświadczenieusług telekomunikacyjnych, w tym: zapewnienia poprawności działania usług, wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony przepisem prawa lub decyzją indywidualną urzędu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów, między innymi na podstawie zgłaszanych przez Ciebie uwag i zbierania opinii a także w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji potrzebnych do potwierdzenia konkretnych okoliczności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu określenia, domagania się lub obrony przed żądaniami (roszczeniami), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania Twojego zadowolenia i określania jakości usług, z których korzystasz, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest prawnie uzasadnionym interesemnaszym jak i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, z których korzystamy,by świadczyć usługi na Twoją rzecz, w szczególności: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, utrzymania sieci, pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsługujących korespondencję i wpierających nas w procesie obsługi,firmom księgowym, audytorom, doradcom prawnym, i agencjom marketingowym;
 • innym administratorom danych przetwarzających dane w swoim imieniu: firmom prowadzących działalność pocztową i kurierską, bankom i instytucjom prowadzącym działalność płatniczą, Prezesowi Urzędu Komunikacji w przypadku przenoszenia numeru do naszej sieci;
 • innym niezależnym odbiorcom: podmiotom z Grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat oraz podmiotom powiązanym i partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usługprzechowujemy przez okres niezbędny do jej zawarcia orazdo obsługi procesu reklamacyjnego, zaspokojenia roszczeń, obrony praw i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług Twoje dane przetwarzamy dla potrzeb obsługi tych Usług do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż ustalimy, że się zdezaktualizowały, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

VII. Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz również zgłosić takie żądanie gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich żądań. Żądanie takie możesz zgłosić w szczególności na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f) Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też polecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Może to być równoznaczne z utratą prawa do korzystania z określonej oferty lub zniżek. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Weryfikacji oraz edycji wyrażonych zgód możesz dokonać za pośrednictwem strony https://zgody.a2mobile.pl/

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres siedziby Spółki: Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, email: wnioskirodo@premiummobile.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli więc nie podasz nam danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy.*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE